Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de bestelling en toepassing van onze algemene voorwaarden.
1.1 Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, via onze vertegenwoordigers of agenten, is pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden.
2. Aard van de verkoop
Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling.
3. Betaling
3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, gebeurt de betaling op onze maatschappelijke zetel. De betaling gebeurt in specie of contant zonder disconto, uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen.
3.2 Facturen die niet binnen acht dagen na hun vervaldag zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voort van 12% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 25 euro zal bedragen.
3.3 Het feit dat de koper de handelspapieren aanvaardt of ondertekent bij de bestelling, of daarna, brengt geen schuldvernieuwing mee noch enige wijziging of afstand van de algemene verkoopsvoorwaarden.
3.4 De niet-betaling van op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere en zeker de vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de hogervermelde intresten en boeten van toepassing.
3.6 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.
4. Prijs
4.1 De prijs is deze zoals op de offerte of in de overeenkomst vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst. Alle prijzen zijn exclusief btw en worden uitgedrukt in Euro.
4.2 Kosten – Naast de prijs of de tarieven voor inhoudelijke prestaties en kosten overeengekomen in de offerte, zal K-Force de volgende kosten afzonderlijk aanrekenen, tenzij anders is overeengekomen in de offerte:
– Verplaatsingsonkosten van medewerkers van K-Force: deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 60 per verplaatsing. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de medewerker.
– Transportkosten van hardware naar de plaats waar deze moet geïnstalleerd worden: deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 60 per verplaatsing. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de transporteur.
Hardware en software:
– De installatiekosten van hardware en software worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van K-Force;
– Alle interventiekosten voor hard- en softwareproblemen worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van K-Force;
Tussenkomsten van derden (voor hard- of software), zoals bv. ondersteuning van eigen IT-programma’s, elektriciens, etc., zijn nooit inbegrepen in de offerte, tenzij expliciet anders vermeld.
4.3  Diensten in regie –  Support diensten in regie op afstand worden door K-Force aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten. Het standaardtarief bedraagt € 44 excl. btw. Klanten die beschikken over een support contract genieten van een all-in service voor hulp op afstand (of volgens specifieke overeenkomst).
Diensten in regie op locatie worden door K-Force aangerekend na uitvoering van de werken, per begonnen uur en daarna per 15 minuten. Het standaard uurtarief bedraagt € 110 excl. btw. Klanten die beschikken over een support contract genieten van een voordeliger uurtarief (€ 88 excl. btw).
Bij een laattijdige annulatie van de klant (minder dan 4uur voor aanvang) van ingeplande interventies op locatie zal 2u in rekening gebracht worden.
4.4. Prestaties buiten kantooruren – Een toeslag van 50% is verschuldigd voor werken uitgevoerd buiten kantooruren (nl. voor 8u00, na 17u00) en op zaterdag. Deze toeslag wordt verhoogd tot 100% voor werken of wettelijke feestdagen en zondagen.
4.5 Prijsaanpassingen – Voor prijzen waar K-Force afhankelijk is van haar leveranciers, zoals bv. licentieprijzen van Microsoft producten, geldt dat K-Force te allen tijde de prijsaanpassingen van haar leveranciers kan doorrekenen aan haar opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor taxen, zoals, doch niet beperkt tot , Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel, die altijd ten laste zijn van de opdrachtgever.  De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de in dit artikel genoemde redenen voor prijsaanpassingen geldige redenen zijn om de prijzen te wijzigen, onverminderd het recht van K-Force om de prijzen jaarlijks om enige andere reden te herzien.
4.6 Prijsherziening – Voor prijzen in het kader van overeenkomsten die de duur van één jaar overschrijden, heeft K-Force het recht ieder jaar, met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin de overeenkomst tot stand kwam, de prijzen (bv. prestaties en licenties, met inbegrip van de kosten zoals omschreven in art. 4.2 en 4.3) te herzien. De prijsherziening wordt uitgevoerd volgens de volgende formule: P = P0 x [(0,80 x i/I) + 0,20], waarbij:
P = Herziene prijs;
P0 = De in deovereenkomst opgenomen prijs;
I = de in het paritair comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst;
i = de in het paritair comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.
Deze prijsherziening wordt doorgerekend in de facturatie van de eerste maand van het kalenderjaar.
4.7 De prijzen die K-Force hanteert, buiten het kader van een overeenkomst, worden jaarlijks aangepast met ingang van 1 januari.
5. Levering
5.1 De levering vindt plaats op de hoofdzetel, tenzij anders overeen gekomen.
5.2 De voorziene leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen achteraf door ons gewijzigd worden.
5.3 De koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een eventueel laattijdige levering.
5.4 Indien de koper een bestelling annuleert, ook na de voorziene leveringstermijn, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt het volledige voorschotbedrag met een minimum van 30% van de overeengekomen prijs en/of contractwaarde, eventueel vermeerderd met reeds gemaakte, aantoonbare kosten door K-Force.
5.5 Indien de koper de goederen niet komt afhalen, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.
6. Aanpassing van de bestelling.
De kenmerken, de eigenschappen, afmetingen en dergelijke die in de catalogi, documentatie en offerten wordt vermeld, hebben slechts een indicatieve waarde. Wij behouden ons het recht voor alle wijzingen aan te brengen die wij gepast achten, zelfs na ontvangst der bestelling, zonder dat er geraakt mag worden aan de fundamentele kenmerken van het materiaal.
7. Verkopen gesloten buiten de onderneming van K-Force Computer Solutions bv.
7.1 Wanneer de verkoop wordt gesloten ten huize of op de arbeidsplaats van de consument of van een ander consument; tijdens een door of voor ons georganiseerde excursie: op salons, beurzen en tentoonstellingen op voorwaarde dat in deze hypothese de betaling niet contant is en de prijs hoger is dan 200 euro. Dan is de verkoop slechts voltrokken te rekenen vanaf de 7e werkdag na de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst.
7.2 Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht ons, bij een ter post aangetekende brief, mee te delen dat hij van de verkoop afziet.
7.3 Het is toegelaten dat wij aan de koper een voorschot vragen indien de overeenkomst tot stand komt op een beurs, salon of tentoonstelling.
8. Transport.
8.1 De goederen worden op risico van de koper vervoerd.
8.2 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd tegelijk met het hoofdbedrag.
9. Garantie, klachten en aansprakelijkheid.
9.1 Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen met de bestelde goederen moeten onmiddellijk na de ontvangst van de goederen worden geformuleerd. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper.
Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering ter kennis worden gebracht van de verkoopdienst.
9.2 De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen ontwerp – en constructiefouten en tegen materiaalgebreken gedurende de periode van de fabrieksgarantie d.w.z de garantie wordt vastgelegd door de fabrikant van het product. De gebreken bedoeld in bovenstaande alinea’s vallen niet onder deze garantie.
K-Force Computer Solutions bv verleent geen andere garantie dan deze vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant van de producten, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Zo is onder meer uitgesloten elke garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van een bepaalde toepassing of product.
Met betrekking tot de fabrieksgarantie vermelden wij tevens de wetgeving gestemd op 1 september 2004 die van kracht is voor de leveringen vanaf 1 januari 2005 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Op grond van deze wet is de verkoper tegenover de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan vereenstemming dat bestaat bij levering van consumptiegoederen en dat zich voordoet binnen de twee jaar te rekenen vanaf de levering. De bewijslast ligt bij de consument, dit betekent dat de consument moet bewijzen dat het product op het moment van de levering niet overeen kwam met de beschrijving die erover is gegeven door de verkoper.
Deze garantie is enkel geldig voor natuurlijke personen (= naam op de factuur) of op basis van het kasticket, bedrijven (= naam op de factuur) vallen niet onder deze consumentenwetgeving.
9.3 De garantie houdt in geen geval in dat de K-Force Computer Solutions bv aansprakelijk is voor schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) welke ontstaan is door gebruik van of enige verhindering tot gebruik van het product, ook indien wij op de hoogte gesteld zijn van het risico van dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van K-Force Computer Solutions bv krachtens enige bepaling van deze overeenkomst beperkt zijn tot het door ons gefactureerde bedrag. Ieder recht op schadevergoeding vervalt voorzover de wederpartij niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meerschade te voorkomen en in gebreke zou blijven K-Force Computer Solutions bv op de hoogte te stellen van alle relevante gegevens.
9.4 In geval van aansprakelijkheid van K-Force Computer Solutions bv op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met gebreken, zullen wij nimmer meer verschuldigd zijn dan het door ons gefactureerde bedrag, indien de schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, als door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
9.5 De garantie geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van nalatigheid, gebrekkig onderhoud, niet in acht nemen van de handleiding enz.
9.6 Op de garantie kan een beroep worden gedaan door het terug aanbieden van het gekochte product in het winkelpunt van zodra het feit dat tot garantie aanleiding geeft aan het licht is gekomen.
9.7 Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen erkenning in door ons van het eventueel gebrekkige karakter van de leveringen.
9.8 K-Force Computer Solutions bv streeft ernaar dat de producten voldoen aan de specificaties in de door haar uitgegeven brochures, doch is niet aansprakelijk wanneer er terzake afwijkingen zouden voorkomen.
9.9 K-Force Computer Solutions bv streeft er als IT-dienstverlener steeds naar om haar klanten te voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen om bv. dataverlies door cyberaanvallen tegen te gaan. Binnen de oplossingen die deel uitmaken van haar “Value added proposition” overeenkomst, met name de “Secured modern workplace”-, “Comfort secured modern workplace”-, “Secured cloud server”- en “Comfort secured cloud server”-formules, in combinatie met een door K-Force Computer Solutions bv actief beheerde firewall met monitoring, kan er worden uitgegaan van een totaalpakket van IT-services waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat er afdoende beveiliginsmaatregelen worden voorzien. Andere, losstaande diensten die niet actief door K-Force Computer Solutions bv worden beheerd, maken bijgevolg geen deel uit van een totaalpakket aan IT-dienstverlening en bieden bijgevolg niet voldoende maatregelen om de veiligheid te garanderen. Een voorbeeld hiervan is de verkoop van losstaande licenties die de klant zelf activeert. K-Force Computer Solutions bv licht de klant hier steeds over in, voorafgaand aan de verkoop, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen bij de klant geleden door cyberaanvallen en de daarbij herstellings- en recuperatiekosten.
10. Contractwijzigingen en annulering.
10.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de koper de bestelling annuleert, hetzij voor of na de levering, hij een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd is van 30% van de overeengekomen prijs, of het volledig betaalde voorschotbedrag. Dit geldt tevens in geval van ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper. Voor bestellingen op maat of met een uniek karakter, vervalt het recht op annulatie, waardoor het totaalbedrag verschuldigd is. Aanpassingen aan reeds geleverde goederen kunnen alleen mits akkoord.
10.2 Wijzigingen kunnen op ieder moment doorgegeven worden aan K-Force. De afgenomen aantallen binnen een afgesloten contract mogen gedurende de looptijd van het contract met maximaal 20% dalen zonder dat K-Force hiervoor verbrekingskosten aanrekent.
11. Protest.
Protest tegen de factuur dient per aangetekende post te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
12. Hoofdelijkheid.
12.1 Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover K-Force Computer Solutions bv.
12.2 De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze kopers.
12.3 Door de ondertekening van de bestelbon verbindt elke ondertekenaar zich hoofdelijk en ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid, tot de uitvoering van de overeenkomst en maakt hij zich daartoe sterk.
13. Overmacht.
Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen, staking, lock out, e.d. schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.
14. Eigendomsvoorbehoud.
Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper
is overgegaan tot betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten.
Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.
15. Risico-overdracht.
Vanaf de leveringsdatum komen de risico’s voor verlies of schade ten laste van de koper. Voor deze datum is hij enkel aansprakelijk voor de eventuele verliezen en schade die aan een tekortkoming van zijnentwege te wijten is.
16. Waarborgen.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper wordt geschonden door daden van gedeeltelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hier weigert op in te gaan, behouden wij ons het recht om voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn overeenkomstig art.3.2 van deze algemene voorwaarden.
17. Retentierecht.
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van K-Force Computer Solutions bv bevinden, door K-Force Computer Solutions bv kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever voor bewerking aan ons worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
18. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
Voor de Privacy en verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy disclaimer zoals die voorkomt op de website van K-Force Computer Solutions bv en waarvan de klant erkent deze te kennen of er kennis van te hebben genomen.
Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aanvaardt de klant tevens de voornoemde disclaimer die integraal deel uitmaakt van huidige algemene voorwaarden.
K-Force Computer Solutions bv verwerkt persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Zij houdt deze gegevens bij voor een periode van 3 jaar.
K-Force Computer Solutions bv is gehouden de rechten van de betrokkene zoals vermeld in Europese en Belgische wetgeving te respecteren.
Elke aansprakelijkheid ten aanzien van een natuurlijk persoon uit hoofde van enige schending van de AVG-Verordeningen dient lastens K-Force Computer Solutions bv bewezen te zijn en te worden. Elke aansprakelijkheid lastens een rechtspersoon is uitgesloten.
Elke aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op de AVG-verordeningen door of bij een derde in de uitvoering door K-Force Computer Solutions bvba van een dienst, kan niet ten laste gelegd worden van K-Force Computer Solutions bv.
K-Force Computer Solutions bv kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval zij als verwerker zou worden beschouwd of kunnen worden aanzien.
19. Bevoegde rechtbanken.
Elk geschil behoort tot de bevoegdheid voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.