Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden K-Force Computer Solutions bv v. 15-09-2023

1. Aanvaarding van de bestelling en toepassing van onze algemene voorwaarden.
1.1 Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, via onze vertegenwoordigers of agenten, is pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden.
2. Aard van de verkoop
Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling.
3. Betaling
3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, gebeurt de betaling op onze maatschappelijke zetel. De betaling gebeurt in specie of contant zonder disconto, uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen.
3.2 Facturen die niet binnen acht dagen na hun vervaldag zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voort van 12% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 25 euro zal bedragen.
3.3 Het feit dat de koper de handelspapieren aanvaardt of ondertekent bij de bestelling, of daarna, brengt geen schuldvernieuwing mee noch enige wijziging of afstand van de algemene verkoopsvoorwaarden.
3.4 De niet-betaling van op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere en zeker de vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de hogervermelde intresten en boeten van toepassing.
3.6 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.
4. Prijs
4.1 De prijs is deze zoals op de offerte of in de overeenkomst vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst. Alle prijzen zijn exclusief btw en worden uitgedrukt in Euro.
4.2 Kosten  – Naast de prijs of de tarieven voor inhoudelijke prestaties en kosten overeengekomen in de offerte, zal K-Force de volgende kosten afzonderlijk aanrekenen, tenzij anders is overeengekomen in de offerte:
– Verplaatsingsonkosten van medewerkers van K-Force: deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 60 per verplaatsing. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de medewerker.
– Transportkosten van hardware naar de plaats waar deze moet geïnstalleerd worden: deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 60 per verplaatsing. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de transporteur.
Hardware en software:
– De installatiekosten van hardware en software worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van K-Force;
– Alle interventiekosten voor hard- en softwareproblemen worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van K-Force;
Tussenkomsten van derden (voor hard- of software), zoals bv. ondersteuning van eigen IT-programma’s, elektriciens, etc., zijn nooit inbegrepen in de offerte, tenzij expliciet anders vermeld.
4.3  Diensten in regie –  Support diensten in regie op afstand worden door K-Force aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten. Het standaardtarief bedraagt € 44 excl. btw. Klanten die beschikken over een support contract genieten van een all-in service voor hulp op afstand (of volgens specifieke overeenkomst).
Diensten in regie op locatie worden door K-Force aangerekend na uitvoering van de werken, per begonnen uur en daarna per 15 minuten. Het standaard uurtarief bedraagt € 110 excl. btw. Klanten die beschikken over een support contract genieten van een voordeliger uurtarief (€ 88 excl. btw).
Bij een laattijdige annulatie van de klant (minder dan 4uur voor aanvang) van ingeplande interventies op locatie zal 2u in rekening gebracht worden.
4.4. Prestaties buiten kantooruren – Een toeslag van 50% is verschuldigd voor werken uitgevoerd buiten kantooruren (nl. voor 8u00, na 17u00) en op zaterdag. Deze toeslag wordt verhoogd tot 100% voor werken of wettelijke feestdagen en zondagen.
4.5  Prijsaanpassingen – Voor prijzen waar K-Force afhankelijk is van haar leveranciers, zoals bv. licentieprijzen van Microsoft producten, geldt dat K-Force te allen tijde de prijsaanpassingen van haar leveranciers kan doorrekenen aan haar opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor taxen, zoals, doch niet beperkt tot , Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel, die altijd ten laste zijn van de opdrachtgever.  De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de in dit artikel genoemde redenen voor prijsaanpassingen geldige redenen zijn om de prijzen te wijzigen, onverminderd het recht van K-Force om de prijzen jaarlijks om enige andere reden te herzien.
4.6 Prijsherziening – Voor prijzen in het kader van overeenkomsten die de duur van één jaar overschrijden, heeft K-Force het recht ieder jaar, met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin de overeenkomst tot stand kwam, de prijzen (bv. prestaties en licenties, met inbegrip van de kosten zoals omschreven in art. 4.2 en 4.3) te herzien. De prijsherziening wordt uitgevoerd volgens de volgende formule: P = P0 x [(0,80 x i/I) + 0,20], waarbij:
P = Herziene prijs;
P0 = De in deovereenkomst opgenomen prijs;
I = de in het paritair comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst;
i = de in het paritair comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.
Deze prijsherziening wordt doorgerekend in de facturatie van de eerste maand van het kalenderjaar.
4.7 De prijzen die K-Force hanteert, buiten het kader van een overeenkomst, worden jaarlijks aangepast met ingang van 1 januari.
5. Levering
5.1 De levering vindt plaats op de hoofdzetel, tenzij anders overeen gekomen.
5.2 De voorziene leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen achteraf door ons gewijzigd worden.
5.3 De koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een eventueel laattijdige levering.
5.4 Indien de koper een bestelling annuleert, ook na de voorziene leveringstermijn, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt het volledige voorschotbedrag met een minimum van 30% van de overeengekomen prijs en/of contractwaarde, eventueel vermeerderd met reeds gemaakte, aantoonbare kosten door K-Force.
5.5 Indien de koper de goederen niet komt afhalen, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.
6. Aanpassing van de bestelling.
De kenmerken, de eigenschappen, afmetingen en dergelijke die in de catalogi, documentatie en offerten wordt vermeld, hebben slechts een indicatieve waarde. Wij behouden ons het recht voor alle wijzingen aan te brengen die wij gepast achten, zelfs na ontvangst der bestelling, zonder dat er geraakt mag worden aan de fundamentele kenmerken van het materiaal.
7. Verkopen gesloten buiten de onderneming van K-Force Computer Solutions bv.
7.1 Wanneer de verkoop wordt gesloten ten huize of op de arbeidsplaats van de consument of van een ander consument; tijdens een door of voor ons georganiseerde excursie: op salons, beurzen en tentoonstellingen op voorwaarde dat in deze hypothese de betaling niet contant is en de prijs hoger is dan 200 euro. Dan is de verkoop slechts voltrokken te rekenen vanaf de 7e werkdag na de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst.
7.2 Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht ons, bij een ter post aangetekende brief, mee te delen dat hij van de verkoop afziet.
7.3 Het is toegelaten dat wij aan de koper een voorschot vragen indien de overeenkomst tot stand komt op een beurs, salon of tentoonstelling.
8. Transport.
8.1 De goederen worden op risico van de koper vervoerd.
8.2 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd tegelijk met het hoofdbedrag.
9. Garantie, klachten en aansprakelijkheid.
9.1 Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen met de bestelde goederen moeten onmiddellijk na de ontvangst van de goederen worden geformuleerd. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper.
Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering ter kennis worden gebracht van de verkoopdienst.
9.2 De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen ontwerp – en constructiefouten en tegen materiaalgebreken gedurende de periode van de fabrieksgarantie d.w.z de garantie wordt vastgelegd door de fabrikant van het product. De gebreken bedoeld in bovenstaande alinea’s vallen niet onder deze garantie.
K-Force Computer Solutions bv verleent geen andere garantie dan deze vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant van de producten, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Zo is onder meer uitgesloten elke garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van een bepaalde toepassing of product.
Met betrekking tot de fabrieksgarantie vermelden wij tevens de wetgeving gestemd op 1 september 2004 die van kracht is voor de leveringen vanaf 1 januari 2005 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Op grond van deze wet is de verkoper tegenover de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan vereenstemming dat bestaat bij levering van consumptiegoederen en dat zich voordoet binnen de twee jaar te rekenen vanaf de levering. De bewijslast ligt bij de consument, dit betekent dat de consument moet bewijzen dat het product op het moment van de levering niet overeen kwam met de beschrijving die erover is gegeven door de verkoper.
Deze garantie is enkel geldig voor natuurlijke personen (= naam op de factuur) of op basis van het kasticket, bedrijven (= naam op de factuur) vallen niet onder deze consumentenwetgeving.
9.3 De garantie houdt in geen geval in dat de K-Force Computer Solutions bv aansprakelijk is voor schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) welke ontstaan is door gebruik van of enige verhindering tot gebruik van het product, ook indien wij op de hoogte gesteld zijn van het risico van dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van K-Force Computer Solutions bv krachtens enige bepaling van deze overeenkomst beperkt zijn tot het door ons gefactureerde bedrag. Ieder recht op schadevergoeding vervalt voorzover de wederpartij niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meerschade te voorkomen en in gebreke zou blijven K-Force Computer Solutions bv op de hoogte te stellen van alle relevante gegevens.
9.4 In geval van aansprakelijkheid van K-Force Computer Solutions bv op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met gebreken, zullen wij nimmer meer verschuldigd zijn dan het door ons gefactureerde bedrag, indien de schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, als door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
9.5 De garantie geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van nalatigheid, gebrekkig onderhoud, niet in acht nemen van de handleiding enz.
9.6 Op de garantie kan een beroep worden gedaan door het terug aanbieden van het gekochte product in het winkelpunt van zodra het feit dat tot garantie aanleiding geeft aan het licht is gekomen.
9.7 Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen erkenning in door ons van het eventueel gebrekkige karakter van de leveringen.
9.8 K-Force Computer Solutions bv streeft ernaar dat de producten voldoen aan de specificaties in de door haar uitgegeven brochures, doch is niet aansprakelijk wanneer er terzake afwijkingen zouden voorkomen.
9.9 K-Force Computer Solutions bv streeft er als IT-dienstverlener steeds naar om haar klanten te voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen om bv. dataverlies door cyberaanvallen tegen te gaan. Binnen de oplossingen die deel uitmaken van haar “Managed service” overeenkomst, met name de “Secured modern workplace”-, “Comfort secured modern workplace”-, “Secured cloud server”- en “Comfort secured cloud server”-formules, in combinatie met een door K-Force Computer Solutions bv actief beheerde firewall met monitoring, kan er worden uitgegaan van een totaalpakket van IT-services waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat er afdoende beveiliginsmaatregelen worden voorzien. Andere, losstaande diensten die niet actief door K-Force Computer Solutions bv worden beheerd, maken bijgevolg geen deel uit van een totaalpakket aan IT-dienstverlening en bieden bijgevolg niet voldoende maatregelen om de veiligheid te garanderen. Een voorbeeld hiervan is de verkoop van losstaande licenties die de klant zelf activeert. K-Force Computer Solutions bv licht de klant hier steeds over in, voorafgaand aan de verkoop, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen bij de klant geleden door cyberaanvallen en de daarbij herstellings- en recuperatiekosten.
10. Contractwijzigingen en annulering.
10.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de koper de bestelling annuleert, hetzij voor of na de levering, hij een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd is van 30% van de overeengekomen prijs, of het volledig betaalde voorschotbedrag. Dit geldt tevens in geval van ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper. Voor bestellingen op maat of met een uniek karakter, vervalt het recht op annulatie, waardoor het totaalbedrag verschuldigd is. Aanpassingen aan reeds geleverde goederen kunnen alleen mits akkoord.
10.2 Wijzigingen kunnen op ieder moment doorgegeven worden aan K-Force. De afgenomen aantallen binnen een afgesloten contract mogen gedurende de looptijd van het contract met maximaal 20% dalen zonder dat K-Force hiervoor verbrekingskosten aanrekent.
11. Protest.
Protest tegen de factuur dient per aangetekende post te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
12. Hoofdelijkheid.
12.1 Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover K-Force Computer Solutions bv.
12.2 De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze kopers.
12.3 Door de ondertekening van de bestelbon verbindt elke ondertekenaar zich hoofdelijk en ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid, tot de uitvoering van de overeenkomst en maakt hij zich daartoe sterk.
13. Overmacht.
Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen, staking, lock out, e.d. schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.
14. Eigendomsvoorbehoud.
Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper
is overgegaan tot betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten.
Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.
15. Risico-overdracht.
Vanaf de leveringsdatum komen de risico’s voor verlies of schade ten laste van de koper. Voor deze datum is hij enkel aansprakelijk voor de eventuele verliezen en schade die aan een tekortkoming van zijnentwege te wijten is.
16. Waarborgen.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper wordt geschonden door daden van gedeeltelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hier weigert op in te gaan, behouden wij ons het recht om voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn overeenkomstig art.3.2 van deze algemene voorwaarden.
17. Retentierecht.
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van K-Force Computer Solutions bv bevinden, door K-Force Computer Solutions bv kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever voor bewerking aan ons worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
18. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
Voor de Privacy en verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy disclaimer zoals die voorkomt op de website van K-Force Computer Solutions bv en waarvan de klant erkent deze te kennen of er kennis van te hebben genomen.
Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aanvaardt de klant tevens de voornoemde disclaimer die integraal deel uitmaakt van huidige algemene voorwaarden.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door K-Computer Solutions srl wordt verwezen naar de overeenkomst inzake gegevensverwerking, die als volgt luidt:
(i) De termen die in deze overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens (DPA) worden gebruikt, hebben hun respectieve betekenis die wordt gegeven in de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna de “GDPR” genoemd.
(ii) Partijen hebben een dienstverleningsovereenkomst gesloten waarbij K-Force als Dienstverlener diensten levert aan de Klant (hierna te noemen de “Diensten”). Op deze overeenkomst zijn de huidige Algemene Voorwaarden van K-Force van toepassing.
(iii) In het licht van de uitvoering van de Overeenkomst zal de Klant, direct of indirect, bijvoorbeeld via de werknemers van de Klant of de klanten van de Klant, persoonsgegevens aan de Dienstverlener verstrekken of beschikbaar stellen. Het doel van deze DPA is om naleving van de GDPR en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te waarborgen, hierna gezamenlijk te noemen “Wetten op het gebied van gegevensbescherming”.
(iv) Deze DPA maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van K-Force. Deze DPA vervangt alle bestaande bepalingen inzake gegevensbescherming in de Overeenkomst. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de andere voorwaarden van de Overeenkomst en deze DPA, prevaleren de bepalingen van deze DPA.
(v) In de zin van de GDPR worden de Klant en de Dienstverlener ieder beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verwerken in het licht van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant en de Dienstverlener verwerken de persoonsgegevens niet gezamenlijk, maar ieder voor hun eigen doeleinden.
(vi) Als verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking, verbinden de Klant en de Dienstverlener zich ertoe te voldoen aan al hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals bepaald in de wetgeving inzake gegevensbescherming.
(vii) Klant en Dienstverlener zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij aan elkaar doorgeven alleen worden doorgegeven waar en voor zover zij daartoe geautoriseerd zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant garandeert dat hij op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming gemachtigd is om de persoonsgegevens die de Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal ontvangen, door te geven en dat hij van de betrokkenen de noodzakelijke toestemming heeft gekregen en dat de persoonsgegevens correct en actueel zijn.
(viii) Klant garandeert dat hij de noodzakelijke goedkeuringen en autorisaties heeft verkregen die nodig zijn om de Dienstverlener in staat te stellen de persoonsgegevens vrijelijk te verwerken in het kader van de doeleinden van de Overeenkomst. De Dienstverlener zal de persoonsgegevens die hij, direct of indirect, van klant ontvangt alleen verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
(ix) Klant zal voldoen aan de transparantie- en informatieverplichtingen die op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op Klant en op Dienstverlener rusten met betrekking tot de persoonsgegevens die Dienstverlener zal ontvangen in het licht van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat onder meer de verplichting voor de Klant om een kennisgeving of mededeling te verstrekken aan de relevante betrokkenen om hen te informeren over de (directe of indirecte) doorgifte van hun persoonsgegevens aan de Dienstverlener en de doeleinden waarvoor de Dienstverlener hun persoonsgegevens zal verwerken. Dit omvat ook het informeren van de betrokkenen over de wijze waarop zij hun rechten als betrokkene kunnen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die door de Dienstverlener zullen worden verwerkt in het licht van de uitvoering van de Overeenkomst.
(x) Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van implementatie, zullen de Klant en de Dienstverlener passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het betreffende risico.
(xi) Dienstverlener en Klant zullen elkaar, rekening houdend met de aard van de verwerking en de beschikbare informatie, waar nodig ook redelijke bijstand verlenen bij het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot:
– de meldplicht datalekken jegens de toezichthoudende autoriteiten en jegens de betrokkene,
– en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaand overleg met toezichthoudende autoriteiten.
(xii) In het geval dat de Klant een verzoek ontvangt van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van de gegevens in het kader van deze Overeenkomst, zal de Klant de Dienstverlener onverwijld een kopie van een dergelijk verzoek verstrekken. De Klant zal dit doen binnen een tijdsbestek en op een manier die de Dienstverlener in staat stelt om te voldoen aan eventuele verplichtingen om een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
(xiii) In het geval de Dienstverlener zijn verplichtingen onder deze DPA niet zou nakomen, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat jaarlijks door Klant aan de Dienstverlener moet worden betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Elke aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op de GDPR door een derde in de uitvoering door K-Force Computer Solutions bvba van een dienst, kan niet ten laste gelegd worden van K-Force Computer Solutions bv.
K-Force Computer Solutions bv kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval zij als verwerker zou worden beschouwd of kunnen worden aanzien, tenzij voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. In dit geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener ook beperkt tot het bedrag dat jaarlijks door Klant aan de Dienstverlener moet worden betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Elke aansprakelijkheid lastens een rechtspersoon is uitgesloten.
19. Bevoegde rechtbanken.
Elk geschil behoort tot de bevoegdheid voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.
20. Overdraagbaarheid van overeenkomsten
K-Force Computer Solutions bv behoudt zich het recht voor om het contract over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving aan de klant.
Na de overdracht zal K-Force Computer Solutions de klant binnen een redelijke termijn informeren.

Specifieke voorwaarden mbt webshop.k-force.be

Deze website wordt geëxploiteerd door K-Force Computer Solutions bv. De begrippen “wij”, “we”, “ons” en “onze” op deze site verwijzen naar K-Force Computer Solutions bv. K-Force Computer Solutions bv biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou – de gebruiker – aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze “Dienst” en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” of “Voorwaarden”) genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost door Magento Commerce Inc. Zij voorzien ons van het online handelsplatform waarmee we onze producten en diensten aan je kunnen verkopen.

 

ARTIKEL 1 – VOORWAARDEN ONLINEWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wetgeving van je woonland, of dat je als meerderjarige volgens de wetgeving van je woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van je rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

Je mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen.

Als je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

Je erkent dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens wordt altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of element op de website waarmee de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het je gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

 

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE PRIJZEN EN DE DIENST

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor de Dienst of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

 

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website worden aangeboden. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden teruggestuurd of geruild overeenkomstig ons Retourbeleid.

We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer alle kleuren juist weergeeft.

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot bepaalde personen, regio’s of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar een dergelijk aanbod verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen, of dat fouten in de Dienst zullen worden verholpen.

 

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor bestellingen die je bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. Je stemt ermee in je accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

 

ARTIKEL 7 – OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap of input hebben.

Je gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools je wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.

Je gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en je moet ervoor zorgen dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt.

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.

 

ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor je een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.

 

ARTIKEL 9 – REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen “reacties” genoemd), ga je ermee akkoord dat we om het even welke reactie die je ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.

 

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

 

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op onze site of in de Dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

We verbinden ons niet om informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als er in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:

(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;

(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor je gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

 

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

We garanderen niet dat onze Dienst tijdens je gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van de Dienst, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je stemt er mee in dat we de Dienst periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder je daarvan vooraf kennis te geven.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je de Dienst geheel op eigen risico gebruikt, en dat je als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de Dienst. De Dienst en alle producten en diensten die je via de Dienst worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.

In geen geval kunnen K-Force Computer Solutions bv, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

Je stemt ermee in K-Force Computer Solutions bv en onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door jou van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door jou op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

 

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.

Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we je ook de toegang weigeren tot onze Diensten (of tot een deel daarvan).

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we je de Diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van Waterloosesteenweg 33, Sint-Genesius-Rode, Vlaams-Brabant, 1640, België.

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je onze website blijft bezoeken of de Dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

 

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je sturen naar webshop@k-force.be.

Retourbeleid mbt webshop.k-force.be

Retour- en restitutiebeleid:

Je hebt het recht om je bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De deadline voor het annuleren van een bestelling is 14 dagen vanaf de datum waarop je de goederen ontvangen hebt, of waarop een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het geleverde product in bezit neemt. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen van je beslissing door middel van een duidelijke verklaring.

Je kunt ons op de hoogte stellen van je beslissing via e-mail webshop@k-force.be.

Wij vergoeden je uiterlijk 30 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. De eventuele kosten voor verzending en retourzending zijn evenwel voor rekening van de klant. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling.

Voorwaarden voor retourzendingen:

Om ervoor te zorgen dat de goederen in aanmerking komen voor retournering, moet je ervoor zorgen dat:

  • De goederen zijn gekocht in de laatste 14 dagen
  • De goederen zich bevinden in de originele verpakking

De volgende goederen kunnen niet worden geretourneerd:

  • De levering van goederen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn.
  • De levering van goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
  • De levering van goederen die na levering, naar hun aard, onlosmakelijk met andere items gemengd zijn.

We behouden ons het recht voor om naar eigen mening retouren te weigeren die niet aan de bovenstaande retourvoorwaarden voldoen.

Goederen retourneren

Je bent verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de goederen naar ons. Je dient de goederen naar het volgende adres te sturen:

Waterloosesteenweg 33, 1640 Sint-Genesius-Rode, België

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde of verloren goederen tijdens de retourzending. Daarom raden we een verzekerde en traceerbare verzending aan. We kunnen geen restitutie verlenen zonder daadwerkelijke ontvangst van de goederen of een bewijs van ontvangen retourlevering.

Contact

Als je vragen hebt over ons retour- en restitutiebeleid, neem dan via e-mail contact met ons op webshop@k-force.be